Nationale conferentie nlt

‘NLT: 15 JAAR EEN VERLEIDELIJK VAK’

Het schoolvak nlt bestaat inmiddels 15 jaar en is niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Het jaartal 15 is ook de gemiddelde leeftijd van de leerling (havo/vwo) die de keuze maakt om dit schoolvak in de bovenbouw te volgen. In die tijd is Vereniging NLT gestaag gegroeid, maar het vak nlt is en blijft een keuzevak dus moet deze leerling verleid worden het vak te kiezen. Ook de school en docent moeten verleid worden het vak aan te bieden en te doceren. Op zich blijkt dat goed te verlopen aangezien meer dan 222 scholen en (tien)duizenden leerlingen jaarlijks voor dit vak kiezen.

Werkgroepen ronde I (11:00 - 12:15 u)

1.1 Ingenieus bouwen op een bewegende bodem

Je leerlingen gaan als ingenieur aan de slag met maatschappelijke vraagstukken als gaswinning in Groningen, zoutwinning in Twente en de droogte in Rotterdam. 
Met verschillende disciplines van de ingenieurs gaan je leerlingen er samen voor zorgen dat er een veilige leefomgeving is in Nederland, nu en in de toekomst.  
Denk hierbij aan bodemdeskundigen (de opbouw en bewegingen) en experts van de gebouwde omgeving (constructies en bouwmaterialen).  

Met deze werkgroep over de module ‘Bouwen op een bewegende bodem’ ervaar je hoe de leerlingen als ingenieur te te werk gaan met deze complexe vraagstukken.

Maarten Klont, bouwkundig ingenieur, en Lotte Westerhuis, adviseur en voormalig wiskunde docent, nemen jullie mee in de wereld van een ingenieurs- en adviesbureau.

Werkgroep leider: Sieberen Idzenga / Maarten Klont en Lotte Westerhuis

1.2 Lekkere zoete citroenen?!? Het wonder van de mirakelbes

De mirakelbes (Synsepalum dulcificum) is een plant uit West-Afrika waarvan de vruchten het stofje miraculine bevatten. Miraculine hecht zich aan bepaalde smaakreceptoren op je tong. Hierdoor kunnen met name zure voedingsmiddelen een totaal andere smaakbeleving geven na het eten van de mirakelbes. Het bijzondere van miraculine is dat het zowel een agonist als antagonist is. Tijdens deze werkgroep gaan we na een korte lezing over de werking van miraculine aan de slag met een practicum dat voor verschillende modules een toegevoegde waarde kan hebben. 

Deze informatie kan een mooie aanvulling zijn voor de modules ‘Proeven van vroeger’ en ‘Door de ZOETE appel heen bijten’.

Werkgroep leider: Kees Denneman en Marjolein Wal

1.3 PWS-skills: op weg naar concrete handvatten

Van een interessant experiment tot een prachtig technisch ontwerp, het begeleiden van een profielwerkstuk (PWS) geeft veel docenten voldoening. Er wordt van leerlingen echter verwacht dat ze tijdens het PWS-proces, naast vakspecifieke vaardigheden, algemene onderzoeksvaardigheden, en schrijfvaardigheid ook digitale vaardigheden kunnen toepassen. Tot nu toe is er weinig bekend over digitale onderzoeksvaardigheden in het voortgezet onderwijs; wat het gewenste niveau is en in hoeverre dit aansluit op het hoger onderwijs.

Aan de hand van enkele opdrachten ga je na wanneer er sprake is van een digitale onderzoeksvaardigheid. Om de structuur te bewaren, zul je de vaardigheden vervolgens indelen in verschillende categorieën. Verder daag ik je uit verschillende niveaus op het gebied van digitale onderzoeksvaardigheden te markeren. Tot slot ga je aan de slag met concrete handvatten om digitale onderzoeksvaardigheden in de praktijk aan te kunnen pakken. De werkgroep is ook geschikt voor collega’s die geen PWS-onderzoeken begeleiden. Na afloop ga je natuurlijk niet met lege handen naar huis.

Werkgroep leider: Kim Blankendaal

1.4 Leskisten inzetten bij lessen nlt

Bij NLT modules zitten veel practica. Bij een aantal practica worden middelen gebruikt die niet standaard op school aanwezig zijn. Daarvoor hebben de nlt-vaksteunpunten fysieke leskisten en digitale middelen ter beschikking. Zo kunnen docenten modules/practica tóch testen voor de les en/of aanschaf van middelen. Wil jij ook een leskist gebruiken tijdens jouw lessen of ben je simpelweg benieuwd naar wat er zoal is? Leer hier meer over tijdens deze workshop! Verschillende leskisten zijn aanwezig ter inzage en om zelf uit te proberen. Het aanbod wordt in kaart gebracht en samen bediscussiëren we de bruikbaarheid en beschikbaarheid.

Werkgroep leider: Marjolien Gelauff

1.5 Module Sportprestaties

In de bachelor opleiding Mens en techniek | Bewegingstechnologie aan de Haagse Hogeschool wordt veel aandcaht besteed aan meetsystemen. De module sportprestaties is toe aan de APK. en samen met het vaksteunpunt gaan we de lesmodule actualiseren. We horen en zien daarom graag van jullie (de (oud) gebruikers en geïnteresseerden van de lesmodule sportprestaties) wat de ervaringen en wensen zijn om de module te verbeteren en actualiseren.  

Er is sinds de introductie van de lesmodule sportprestaties veel ontwikkeld en veranderd in meet- en registratiesystemen. Daarom delen wij graag onze kennis en ervaring over wat er inmiddels technisch mogelijk is en welke systemen wij gebruiken in ons onderwijs aan bachelor studenten van de HaagseHogeschool. We laten je dit graag zien en ervaren om geïnspireerd te raken door de mogelijkheden voor uw eigen lespraktijk.

Werkgroep leider: Michiel van Breugel, Daniël Andriessen en Sander Haemers

1.6 Kansen met quantum

In deze werkgroep maak je kennis met Quantumcomputing als een opkomende technologie, met grote maatschappelijke gevolgen áls deze technologie doorzet. Er zijn raakvlakken met vele disciplines: wiskunde, natuurkunde, computerwetenschap maar ook bijvoorbeeld farmacie, recht en ethiek. De module bestaat uit twee delen. Het eerste deel behandelt de principes van quantumcomputing die je met wiskunde uit de derde klas kan begrijpen. Met keuze-onderwerpen in het tweede deel kun je diverse aspecten van qantumcomputing verkennen.

Werkgroep leider: Guido Linssen en Martin Mollema

1.7 Je eerste jaar nlt: waar begin je aan?

Je geeft voor de eerste of tweede keer het vak nlt? Waar moet je aan denken met het ontwerpen van een goed programma? Welke praktische zaken kom je tegen? Hoe ga je te werk? Wat zijn de belangrijkste valkuilen?  

 In deze werkgroep ga je ook praktisch aan de slag met het ontwerpen van je eigen leerlijn. Hierbij leer je de basis van interdisciplinair onderwijs en als we genoeg tijd hebben manieren van toetsen bij interdisciplinair onderwijs.  

Je kunt ook kennis maken met het Netwerk nlt didactiek en met de vaksteunpunten.

Werkgroep leider: Kimberly Westheim en Jenneke Kruger

1.8 Module ‘C’ uit de lucht

In de werkgroep ‘C’ uit de lucht’ gaan we aan de slag met de testversie van een nieuwe module. Deze gaat over de natuurlijke en antropogene kringlopen van broeikasgassen CO2 en methaan en het effect van deze gassen op het klimaat op aarde. Daarbij kijken leerlingen naar hun eigen uitstoot en uitstoot van (industriële processen) en worden manieren onderzocht om deze uitstoot te verminderen. Als eindopdracht wordt de opgedane kennis van de hele klas gebundeld in een klimaatkrant. Hierin doen ze verslag van hun eigen klimaatacties en schrijven ze artikelen die verschillende kanten van het klimaatprobleem belichten.  

Opbrengst van de werkgroep: 
Je hebt kennis gemaakt met de testversie van het lesmateriaal ‘C’ uit de lucht; 
Je kent enkele werkvormen die deel uitmaken van het lesmateriaal: 
- Werken met expertgroepjes 
- Conceptmap maken en feedbackloops herkennen 
- Processen analyseren aan de hand van het PPP-principe  

Je krijgt inzicht in de structuur van deze module inclusief eindopdracht en beoordeling.

Werkgroep leider: Marieken Tack

1.9 Module De toekomst van de landbouw

Stikstof depositie, smart innovatie, dierenwelzijn, robotisering in de landbouw, zomaar een aantal termen die sterk inspelen op de agrarische actualiteit. Deze interessante onderwerpen zet de lesmodule 'De Toekomst van de landbouw' in een breed perspectief. Allerlei betrokken partijen in het land zijn samengebracht in een aanbod voor het verzorgen van een gastles of een lesbezoek aan een bedrijf. Daarnaast zijn innovatieve startups betrokken, waaronder PoultryBot, een ei-raap robot voor de kippenstal. Andere digitale toepassingen, bijvoorbeeld automatische herkenning van gewassen, maakt precisielandbouw mogelijk. 

Resultaat van deze werkgroep:  
Je hebt kennis gemaakt met lesmateriaal van nlt ‘De toekomst van de landbouw’; 
Je kent enkele werkvormen die deel uitmaken van het lesmateriaal;
Je maakt kennis met de mogelijkheid om contacten te leggen met bedrijven die hun medewerking willen verlenen aan het ontvangen van klassen.

Werkgroep leider: Edgar de Wit

Werkgroepen ronde II (14:30 - 15:30 u)

2.1 Challenge ‘Digital Heroes’ 22-23

In vervolg op de Challenge Duurzaamheidshelden zullen we ook komend schooljaar voor onze nlt-leerlingen een Challenge organiseren, nu met als thema om een nlt-module te verrijken of promoten met een digitale component. 

We willen in deze workshop vertellen hoe we de Challenge willen vormgeven, maar vooral de deelnemers vragen mee te denken over: 
- de opdracht  
- de manier waarop je er in de groep aandacht aan kunt geven 
- de beoordelingscriteria 
- de praktische uitwerking. 

Op deze manier kunnen we bijtijds de Challenge voorbereiden en uitzetten, zodat we zo veel mogelijk leerlingen de kans bieden eraan mee te doen.

Werkgroep leider: Annelies Brakshoofden en Pieter Hogenbirk

2.2 Didactiek bij Digitale Technologie, even schakelen?

De schakelmodule Digitale Technologie is afgerond. Voor veel docenten en toa’s is het niet vanzelfsprekend dat ze weten hoe ze deze goed in hun lespraktijk kunnen gebruiken. Immers, niet iedereen is regelmatig bezig met printplaatjes en programmeren. Leerlingen ermee aan de slag laten gaan, betekent niet dat je als docent of toa alles moet weten en kunnen. Juist bij dit onderwerp zijn de verschillen tussen voorkennis en vaardigheden van leerlingen groot. Sommige leerlingen weten veel meer dan de docent en toa samen. Hoe ga je dan toch met vertrouwen zo’n module geven?  

We laten zien hoe je dat kunt aanpakken. Het internet staat vol met instructies en online lessen. Een didactische aanpak betekent ook dat je leerlingen laat samenwerken, gebruik laat maken van elkaars kennis en vaardigheden en ze elkaar (en jou) laat helpen. Inzetten van digitale technologie bij nlt betekent ook dat je als docenten en toa’s zelfvertrouwen ontwikkelt en er mee aan de slag gaat. De auteurs van de module hopen je te inspireren en te laten zien hoeveel mooie dingen er met de Digitale Technologie bij nlt mogelijk zijn.

Werkgroep leider: Bart Kappe en Klaas Beute

2.3 Geo Citizen Science: toolbox waarmee leerlingen onderzoek kunnen doen aan aarde, landbouw en klimaat bij nlt

(NL) Citizen science is deelname van het publiek in wetenschappelijk onderzoek. Samenwerken van burgers en wetenschappers genereert nieuwe kennis én er ontstaat bewustzijn over praktijk en methoden van onderzoek. Voor scholen levert dit veel mogelijkheden, waarbij leerlingen de kans krijgen bij te dragen aan de oplossing van echte vraagstukken, terwijl ze wetenschappelijke gereedschappen gebruiken. Voor onderzoek aan de aarde, landbouw en klimaat zijn inmiddels veel gebruiksklare online gereedschappen beschikbaar, die ook door wetenschappers gebruikt worden. Graag willen we ze nog beter geschikt maken om bij nlt in te zetten. Daarvoor vragen we in de workshop reactie van docenten en toa’s. 

Gebruikers zonder veel ervaring kunnen met de tools beschikbare informatie over hun woonomgeving uit databases zichtbaar maken, combineren met satellietdata, en hun eigen metingen in kaarten verwerken. We laten zien hoe de tools werken, welke ervaring daar mee is bij geografische citizen science projecten met scholen in Nederland en in het buitenland. We laten zien op welke manier de tools in te zetten zijn bij lesmodules nlt.  

 Voorbeelden zijn o.a. de modules Digitale Technologie, Duurzame Ontwikkeling, Satellieten en Aardobservatie, Ruimte voor de Rivier, Dijk van een Dijk, en Summer in the City.

N.b.: Deze workshop is Engelstalig.

Werkgroep leider: Katja Egorova  en Serkan Girgin

2.4 Inspiratie sessie: hoe kan ik het thema Duurzaamheid meer zichtbaar maken bij nlt?

In deze werkgroep worden inspirerende voorbeelden gedeeld om het thema Duurzaamheid binnen nlt meer zichtbaar te maken. 

 De werkgroep start met de opbrengsten tot nu toe van een PLG, waaraan studenten van de Eindhoven School of Engeneering en docenten uit het werkveld deelnemen. Zij werken met challenge based onderwijs binnen het thema duurzaamheid.
Centraal staan vragen als: 
Hoe kan je leerlingen bewust maken van dit thema en hoe geef je het een breed gedragen plek binnen de school? 

De studenten van de lerarenopleiding van de TU/e vertellen hoe zij door middel van ontwikkelgericht onderzoek  zich hierin verdiept hebben en er concreet mee aan de slag zijn gegaan in samenwerking met de betrokken docenten. 

 Vervolgens worden voorbeelden van lesmateriaal, ontwikkeld door master studenten van de Fontys lerarenopleiding Tilburg gepresenteerd. Het materiaal is ontwikkeld binnen het vakoverstijgende vak STEM, dat als thema Duurzaamheid heeft. Studenten gaan op zoek naar een externe opdrachtgever, die een duurzame oplossing voor een vraagstuk binnen zijn instituut/bedrijf zoekt. Ze verdiepen zich in het vraagstuk en ontwikkelen er onderwijs bij. Tijdens het design proces is er ruimschoots aandacht voor vakoverstijgende didactiek en aspecten van boundary crossing (samenwerken met collega’s van verschillende vakken).  

 Er is binnen de workshop gelegenheid om met collegae ervaringen uit te wisselen.

Werkgroep leider: Suzanne Calabretta

2.5 Virtual Reality: de volgende innovatie in onze didactiek

In deze workshop poneren wij de stelling dat Virtual Reality ongekende didactische mogelijkheden biedt. Het kan ons onderwijs versterken als de contexten onbereikbaar zijn vanwege hun grootte (heelal, chemische reacties), hun ligging (de derde wereld, een Nederlands waterloopkundig project gezien vanuit de lucht), of gevaar voor de gezondheid (straling, spreekbeurt). iVR kan verder goed toegepast worden bij het realistisch oefenen van protocollen, het trainen van attitude, het verhogen van de concentratie en het bieden van autonomie.

Tijdens de workshop zullen we de iVR-app demonstreren waarin een Havo-4 leerling binnen 10min begrijpt hoe complexe processen in het hert werken (zie ook NVOX 2021, vol. 9 blz. 38-39).

Tijdens de workshop zullen we ook een natuurkundig voorbeeld tonen, namelijk beter begrip van zwaartekracht, traagheid en gewichtsloosheid, door een virtueel bezoek aan het ISS. Een derde demonstratie toont een scheikundig voorbeeld, bezoek aan een vervuild meertje dat leidt tot kennis over plastics.

Er zijn twee vragen die we willen stellen tijdens deze workshop. 1) zijn deze voorbeelden overtuigend genoeg, staan we inderdaad aan de vooravond van een nieuwe didactische innovatie vergelijkbaar met de invoering van PowerPoints en digiborden? En 2) wat hebben scholen nodig om met virtual reality aan de slag te kunnen gaan?

Werkgroep leider: Mart Mojet en Yme Braaksma

2.6 Laat jij je verleiden tot nlt in de onderbouw?

Deze werkgroep bestaat uit 3 onderdelen:  

1. Waarom is het verleidelijk om nlt in de onderbouw te geven? 
Presentatie van de belangrijkste doelstellingen en kwaliteitscriteria van nlt in de onderbouw, met ruimte om hier met elkaar over te discussiëren. 

2. Verleidelijke vaardigheden 
Onze ambitie is om doorlopende leerlijnen te ontwikkelen van klas 1 tot en met klas 3 voor in ieder geval de vaardigheden onderzoeken en ontwerpen. Graag gaan we met jullie in gesprek over hoe die leerlijnen eruit kunnen zien en hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze leerlijnen goed voorbereiden op (nlt in) de bovenbouw. 

3. Verleidelijke modules 
Presentatie van de stand van zaken omtrent de nlt onderbouwmodules. Welke modules zijn al ontwikkeld en welke modules zijn op dit moment in ontwikkeling? Welke thema’s komen aan bod in het onderbouwprogramma? Aansluitend met elkaar brainstormen over interessante vraagstukken voor onderbouwmodules, bijvoorbeeld als ‘voorlopers’ op bovenbouwmodules. Dit onderdeel sluiten we af met een korte presentatie over de mogelijkheden om als docent en/of school mee te schrijven aan nieuwe modules.

Werkgroep leider: Joris de Vries

2.7 Practicum verder ontwikkelen, hoe doen we dat samen?

In lesmodules nlt zijn veel practica te vinden. De ene beter uitvoerbaar dan de andere. Uiteindelijk moeten ze op school uitgevoerd kunnen worden, met de spullen die beschikbaar zijn. Soms blijken dan aanpassingen noodzakelijk, en ontwikkelen collega’s een aangepaste versie. Hoe zorgen we dat die kennis gedeeld wordt? Voor bepaalde modules zijn ook nieuwe practica wenselijk, maar blijkt daarvoor geen kant en klare beschrijving of materiaal voorhanden. Wat doe je dan?  

Heb je zelf nieuwe varianten van bestaand practicum, of juist een volledig nieuw practicum bij een module ontwikkeld? Vind je het mooi om samen met collega’s aan nieuw practicum te werken, of bestaand practicum te verbeteren? Volg de werkgroep. Graag maken we voor nlt een ontwikkelgroep voor praktisch werk ter ondersteuning van ontwikkelteams én als vraagbaak en kenniscentrum voor scholen.

Werkgroep leider: Jan Jaap Wietsma en Asjen van den Berg

2.8 Actualisatie vakvernieuwig nlt

In september is er een vakvernieuwingscommissie gestart voor de natuurwetenschappelijke vakken. Deze commissie gaat, in een traject van 2 jaar, uiteindelijk nieuwe examenprogramma’s opleveren voor alle natuurwetenschappelijke vakken – biologie, natuurkunde, scheikunde, nlt en O&O – voor alle schoolsoorten en leerwegen. In deze werkgroep zullen we vertellen wat de opdracht aan de commissie is, welke producten ze gaat opleveren, waar de commissie al mee bezig is geweest waar de discussie over gaat en hoe het traject er verder uit gaat zien.

Werkgroep leider: Erik Woldhuis

2.9 Gebruikservaring van module Waterstof uit Wind en Woestijn

De lesmodules Waterstof uit Wind en Woestijn voor havo en vwo zijn getest in de klas.
De ervaringen hierover worden in deze werkgroep met jullie gedeeld. Wat is er fijner dan van collega’s te horen hoe deze de uitvoerbaarheid van de lesmodule heeft ervaren?

Je gaat naar huis:
- met praktische handvatten om deze lesmodule op zinvolle wijze uit te voeren.
- met ideeën over de aanpassingen die de collega’s hebben gedaan.
- met ideeën over hoe je deze lesmodule kunt inpassen in de modulereeks.

Werkgroep leider: Roelof Stienstra en Edgar de Wit